Children

(414) 266-2000

Urgent Care & ER

Equal Opportunity Employer

Children's Hospital of Wisconsin is committed to equal treatment and opportunity in every aspect of relations with our employees, applicants, guests, clients, patients and their families without regard to race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, or veteran status. We are an equal opportunity employer and service provider.

Children's Hospital of Wisconsin está comprometido a dar tratamiento y oportunidad en forma igualitaria en cada aspecto de las relaciones con nuestros empleados, solicitantes, visitantes, clientes, pacientes y sus familias sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, nacionalidad u origen étnico, edad, incapacidad o si tiene estatus de veterano de guerra. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo.

Children's Hospital of Wisconsin cog siab rau txoj kev pab neeg thiab txais neeg ua haujlwm sib txig sib luag nyob rau txhua phab, tsis hais peb cov neeg ua haujlwm, cov tuaj tso ntawv nrhiav haujlwm, cov qhua, cov neeg sab nraus uas ua haujlwm pab peb, peb cov neeg mob thiab lawv tsev neeg yam tsis xaiv ntsej muag, haiv neeg, nqaij tawv, kevcai ntseeg, tias yog pojniam los txivneej, tuaj tebchaw twg tuaj, noob nyoog, kev xiam, lossis tias ua qub tub rog los tsis ua. Peb yog ib lub chaw ua haujlwm uas txais neeg ua haujlwm sib txig sib luag.

  • A A A

    Text Size

  • Print Page

Contact us

For more information about career opportunities, call us.

(414) 266-2250

Find a job

 Search and apply for jobs at Children's Hospital of Wisconsin.

Applybutton